ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

 
Kerala
*UDF -16* 
*LDF -2 ആലത്തൂർ, ആറ്റിങ്ങൽ ലീഡ്*
*NDA-2 തൃശൂർ* *തിരുവനന്തപുരം ലീഡ്* 
തിരുവനന്തപുരം -NDA ലീഡ് 24118
 ആറ്റിങ്ങൽ-LDF - ലീഡ് 349
 കൊല്ലം -UDF ലീഡ് -603040
പത്തനംതിട്ട-UDF ലീഡ് 22740
മാവേലിക്കര -UDF ലീഡ് 6812
ആലപ്പുഴ-UDF ലീഡ് 40814
 കോട്ടയം-UDF -ലീഡ് 45032
 ഇടുക്കി-UDF- ലീഡ് 110004
എറണാകുളം-UDF-ലീഡ് 152566
 
ചാലക്കുടി-UDF ലീഡ് 23777
തൃശ്ശൂർ-NDA ലീഡ് 58107
ആലത്തൂർ-LDFലീഡ് 15552
പാലക്കാട്--UDF ലീഡ് 48637
 പൊന്നാനി-UDFലീഡ് 112742
മലപ്പുറം -UDF ലീഡ് 138837
കോഴിക്കോട്-UDF ലീഡ് 110838
 വയനാട്-UDF ലീഡ് 186265
 വടകര -UDF-ലീഡ് 50323
കണ്ണൂർ-UDF-ലീഡ് 40438
കാസർഗോഡ് -UDF-ലീഡ് -20973