പുതിയ ആദായ നികുതി വ്യവസ്ഥ: ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കിഴിവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം

 
Tax

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി രണ്ട് കിഴിവുകൾ ലഭ്യമാണ്. 7 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് പൂജ്യം നികുതി ബാധ്യതയില്ലാത്ത പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ നികുതിദായകരുടെ സ്ഥിരസ്ഥിതി ഭരണമായി മാറി.

2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് ശേഷം പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ ആകർഷകമായി മാറിയെങ്കിലും പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ ലഭ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിഴിവുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ശമ്പള കിഴിവുകൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കിഴിവുകൾ ഉണ്ട്.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും പെൻഷൻകാർക്കും മാത്രമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നേരായ ആനുകൂല്യമാണിത്. മൊത്തം നികുതി നൽകേണ്ട ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മൊത്ത ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനായി തൊഴിലുടമകൾ സ്വയമേവ 50,000 രൂപ കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ല.

ഈ കിഴിവ്, സാമ്പത്തിക വർഷം മുഴുവനും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച നികുതികൾ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് തൊഴിലുടമ നൽകിയ TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫോം 16-ലെ ഭാഗം B-യിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഐടിആർ) ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 16(IA) പ്രകാരം ശമ്പളം/പെൻഷൻ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്ന തലക്കെട്ടിന് കീഴിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കിഴിവ് അവകാശപ്പെടാം.

കൂടാതെ, ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭ്യമായ 50,000 രൂപയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 15,000 രൂപ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കുടുംബ പെൻഷൻകാർക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷന് അർഹതയുണ്ട്. മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്ന തലക്കെട്ടിന് കീഴിലാണ് കുടുംബ പെൻഷൻ നികുതി ചുമത്തുന്നത്.

NPS-ന് കീഴിൽ സെക്ഷൻ 80CCD (2) കിഴിവ്

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നതു മുതൽ ഈ കിഴിവ് ലഭ്യമാണ്.

ഒരു തൊഴിലുടമ ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ ടയർ-I NPS അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇത് ബാധകമാണ്. ആദായനികുതി നിയമങ്ങൾ സ്വകാര്യ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി കിഴിവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ 80CCD (2) പ്രകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ 10% വരെ കിഴിവായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

ആദായനികുതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പളത്തിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും ക്ഷാമബത്തയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സാധാരണയായി ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ ടയർ I NPS അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ സംഭാവന, ജീവനക്കാരൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള (CTC) ചെലവിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഇത് ജീവനക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശമ്പളം കുറയ്ക്കും.

തൊഴിലുടമയുടെ NPS സംഭാവന തൊഴിലുടമ നൽകേണ്ട മൊത്ത ശമ്പളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ITR) ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവനക്കാർ സെക്ഷൻ 80CCD (2) പ്രകാരം കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യണം. എൻപിഎസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ സംഭാവനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫോം 16-ൻ്റെ പാർട്ട് ബിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും.

എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (ഇപിഎഫ്) സംഭാവനകൾ എങ്ങനെ നൽകുന്നുവെന്നതിന് സമാനമായി തൊഴിൽദാതാവ് നേരിട്ട് എൻപിഎസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നതിനാൽ, ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ടിഡിഎസ് ഒഴിവാക്കാൻ ജീവനക്കാർ എൻപിഎസ് സംഭാവനയുടെ തെളിവ് നൽകേണ്ടതില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, പ്രൂഫ് സമർപ്പണത്തിൽ ജീവനക്കാർ തൊഴിലുടമയുടെ നയം പരിശോധിക്കണം.

ഒരു തൊഴിലുടമയുടെ എൻപിഎസ് സംഭാവന ഒരു നിശ്ചിത പരിധി കവിഞ്ഞാൽ അത് ജീവനക്കാരൻ്റെ കൈകളിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടാം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ആദായനികുതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇപിഎഫ്, എൻപിഎസ്, സൂപ്പർഅനുവേഷൻ ഫണ്ട് എന്നിവയിലേക്ക് തൊഴിലുടമയുടെ മൊത്തം സംഭാവന 7.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അധിക തുക ജീവനക്കാരന് നികുതി നൽകേണ്ടിവരും.

കൂടാതെ, അധിക സംഭാവനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ ഡിവിഡൻ്റും റിട്ടേണും നികുതി വിധേയമായിരിക്കും.