ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു

 
medicines
തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു.  ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. 
മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, നിർമാണ തീയതി, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ.
Paracetamol Tablets IP 500 mg,         M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Karaswada, Mapusa, Goa - 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi  - 591 113, PP132063,         06/22,     05/26.
Paracetamol Tablets IP 500 mg,         M/s. Healers's Lab  Unit II, Plot No. 33, H.P. S I. D. C. Extn. Baddi, Dist. Solan (H.P),     PAK-539,           06/23,   05/26.
Glimepiride & Metformin Hydrochloride (SR) Tablets SHOPRIDE M.0.5, M/s. Goodman Pharmaceuticals, Plot No. B3-B8, PIPDIC, Electornic Park Thirubhuvanai, Puduchery-605 107, MSDT2301, 01/24, 12/2026.
Hydroxychloroquine Sulphate Tablets IP 200mg QUEENJAJ 200,  M/s. Bajaj Healthcare Ltd., R.S No. 1818, Manjusar-Savli Road, At & Post - Manjusar, Tal- Savli, Dist. Vadodara, Gujarat, India - 391 775, HCQ20L22, 12/22,        11/2025.
Loperamide Hydrochloride Tablets Lopralix, M/s. Pharmaroots Healthcare, Khasra No. 411, Village Tipra P.O., Barotiwala, Tehsil, Baddi Dist. Solan H.P.,  PT-40653, 02/24,           01/2026.
Carboxymethylcellulose Sodium Eye Drops I.P. 1% w/v, 10ml Artifresh - Gel Eye Drops,          M/s. Bajaj Pharmaceuticals, 256, Sisona, Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Haridwar -247 661 (U.K) , BE 2401-25A, 01/24, 12/2025.
Ibuprofen Tablets I.P IBUPROFEN I.P. 200mg, M/s. Vikram Laboratories Pvt. Ltd., Behind Tubewell Colony, Meerut Road, Muzaffar Nagar - 251 002 (U.P),  8264,       10/23, 09/2025.
 
Telmisartan Tablets IP (Telneo-40), M/s. MDC Pharmaceuticals Limited, Unit-II, Sai Road, Baddi - 173 205,   MTT-6806A, 12/2023,  11/2025.
Folic Acid Tablets IP 5 mg, M/s. Unicure India Limited, Plot No. 46(B)/49B, Vill. Raipur, Roorkee, Bhagawanpur Dist. Haridwar, Uttarakhand, FO1TC009, 11/2022, 10/2025.
Pantoprazole Sodium (Gastro-Resistant) Tablets IP PETALIFE-20, M/s. Stafford Laboratories Pvt. Ltd., 143, Raipur Ind. Area, Bhagwanpur, Roorkee, (U.K), ST-231161, 12/23,          11/2025.
Hydroxychloroquine Sulphate Tablets IP 200mg (QUEENJAJ 200), M/s. Bajaj Healthcare Ltd., R.S No. 1818, Manjusar-Savli Road, At & Post - Manjusar, Tal- Savli, Dist. Vadodara, Gujarat, India - 391 775, HCQ12122, 09/22, 08/2025.
Losartan Pottassium Tablets IP 50mg,         M/s. Hindustan Antibiotics Ltd., at 11,W.E.A. Faridabad - 121 001 (Haryana),          HLOA06, 11/23,  10/2025.
Amlodipine Besylate & Atenolol Tablets (Amloheart-AT),       M/s. Lividus Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Ikeva, Level 2, Agnito Tech. Park, 141, kandanchavadi, Near Perungudi, OMR, ,Chennai - 600 096, Manufactured at :Plot No2236, Mining, Rangpo, East Sikkim – 737132, LE223030, 03/23, 02/2025.