മകരപൊങ്കൽ: കേരളത്തിലെ ആറ് ജില്ലകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

 
govt

തിരുവനന്തപുരം: മകരപൊങ്കൽ പ്രമാണിച്ച് ജനുവരി 15ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ജില്ലകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകൾക്കാണ് അവധി.