ചോദ്യപേപ്പർ അച്ചടിക്കാൻ പിണറായിക്കും ശിവൻകുട്ടിക്കും സംഭാവന നൽകി പ്രതിഷേധം': കെഎസ്‌യു പ്രതിഷേധം

 
KSU

കോഴിക്കോട്: എസ്എസ്എൽസി മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് 10 രൂപ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെഎസ്‌യു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. മോഡല് പരീക്ഷ അടുത്ത മാസം 19ന് ആരംഭിക്കും.

ചോദ്യപേപ്പർ അച്ചടിക്കാൻ പിണറായിക്കും ശിവൻകുട്ടിക്കും സംഭാവന നൽകി പ്രതിഷേധിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് കെഎസ്‌യു പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? പത്താം ക്ലാസിലെ മോഡൽ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ അച്ചടിക്കാൻ പിണറായിയും ശിവൻകുട്ടിയും സംസ്ഥാനം ചുറ്റി ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നു. നാട്ടുകാർക്ക് ഭിക്ഷ നൽകൂ പ്രതിഷേധം നാട്ടുകാർ'.

എസ്എസ്എൽസി മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വർഷങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ പ്രസ്സുകൾ വഴി അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു. ചോദ്യപേപ്പർ അച്ചടിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ചെലവായി 10 രൂപ വീതം പ്രഥമാധ്യാപകർക്ക് നൽകണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.