റേഷൻ കടകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല; പശ്ചിമ ബംഗാളിന് അനുവദിച്ച 7000 കോടി കേന്ദ്രം തടഞ്ഞു

 
modhi

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിന് അനുവദിച്ച 7000 കോടി രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാർ തടഞ്ഞുവെച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകളിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന്.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള റേഷൻ കടകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രവും ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ ലോഗോയും അടങ്ങിയ ഫ്‌ളക്‌സ് ബോർഡുകളും സൈൻ ബോർഡുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം പലതവണ നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് പാലിച്ചില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി കഴിഞ്ഞ വർഷം 7000 കോടിയുടെ നെല്ല് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർഷകരിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്രം തുക അനുവദിക്കാത്തത് നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ നെല്ല് സംഭരണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം എൻഎഫ്എസ്എ പദ്ധതികൾക്കായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ ഇതിനകം 8.52 ലക്ഷം ടൺ കേന്ദ്ര പൂളിനായി സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം 70 ലക്ഷം ടൺ എന്ന വാർഷിക ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്ന് കേന്ദ്ര പൂളിന്റെ അളവ് ഉൾപ്പെടെ 22 ലക്ഷം ടൺ നെല്ലാണ് സംഭരിച്ചത്. ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് നെല്ലിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത്
ഖാരിഫ് സീസണിലെ സംഭരണം.

ഖാരിഫ് സീസണിൽ വാർഷിക ലക്ഷ്യമായ 70 ലക്ഷം ടണ്ണിന്റെ 80 ശതമാനവും സംഭരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സീസണിലെ സംഭരണം ഫെബ്രുവരി അവസാനം വരെ തുടരും. ഇക്കാലയളവിൽ യഥാസമയം ഫണ്ട് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നെല്ല് സംഭരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.